EQUIPS HIDROCICLÓ

SEPARACIÓ A HIDROCICLÓ

Depuració de:
Emulsions i solucions sintètiques.

En processos de:
Mecanitzat en general, rectificat, laminació en calent, etc.,
en que la qualitat de depuració exigida no es molt estricta.

Qualitat de separació nominal:

95 – 98% de las partícules esfèriques superiors a 5 – 20 µm,
amb densitat igual o superior a la de l'acer.

Cabals:

100 fins 15.000 l/min i mes.
TORNAR

TORNAR